Oppgaver for 7. trinn

Tema: Oslo i middelalderen

Elevene skal utforske hvordan Oslo kan ha sett ut i middelalderen, og svare på spørsmål som både går direkte på den digitale rekonstruksjoen og som er mer generelt rettet mot norsk middelalder.

Oppgavene går inn på kjernelement i nyinnført læreplan i samfunnsfag for grunnskole, for 7. trinn. SAF01-04.

 • Elevane skal få vere nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkjande og -skapande åleine og saman med andre både i og utanfor klasserommet.
 • Elevane skal analysere korleis makt og maktrelasjonar har verka og verkar inn på ulike forhold i samfunnet.
 • I øverste etasje i steinbygningen satt rådmennene i Oslo. Hva slags saker tror du rådmennene måtte ta avgjørelser i under middelalderen? Bruk fantasien. Kanskje er det en som har stjålet noe på brygga eller torget, eller en som har overfalt en annen.
 • Hvorfor tror du kongen hadde flere borger rundt omkring i Norge?

Tema: Hverdagsliv

Elevene skal utforske hvordan Oslo kan ha sett ut i middelalderen, og svare på spørsmål som både går direkte på den digitale rekonstruksjoen og som er mer generelt rettet mot norsk middelalder.

Oppgavene går inn på kjernelement i nyinnført læreplan i samfunnsfag for grunnskole, SAF01-04.

 • Dei skal forstå kvifor menneske søkjer saman i samfunn, og korleis identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av geografiske, historiske og notidige forhold.
 • Elevane skal forstå korleis geografiske, historiske og notidige forhold har lagt og legg føresetnader for korleis menneska har dekt og dekkjer behova sine, og for korleis dei har fordelt og fordeler ressursar i ulike samfunn.

Relevante kompetansemål samfunnsfag 7. trinn:

 • Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
 • Reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte

Relevante kompetansemål KRLE 7. trinn:

 • Gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie
 • Beskriv hvordan folk i middelalderen lagde mat, fikk varme og lys?
 • Oslo var en viktig handelsby. Hva var de vanligste varene som gikk inn og ut av byen?
 • Hva tror du innbyggerne i Oslo spiste og drakk på denne tiden? Diskuter dette, og begrunn svarene. Legg merke til tønnene og sekkene som ligger rundt omkring, hva kan de ha inneholdt?
 • Hvilke yrker tror du var de viktigste i Oslo på denne tiden? Hvilke yrker er viktigst i dagens samfunn? Tenk over både forskjeller og likheter.
 • Hvilke nye yrker har vi i dagens samfunn som man ikke hadde i middelalderen?
 • Norge var et kristent land på 1300-tallet. Når ble Norge kristent? Hvilken religion hadde det norske folk før kristendommen?

Tema: Arkeologiske utgravninger

Elevene skal utforske hvordan Oslo kan ha sett ut i middelalderen, og svare på spørsmål som både går direkte på den digitale rekonstruksjoen og som er mer generelt rettet mot norsk middelalder.

Oppgavene går inn på kjernelement i nyinnført læreplan i samfunnsfag for grunnskole, SAF01-04.

Læringsmål om kildebruk

 • Dei skal sjå korleis utviklinga i fortida var prega av både brot og kontinuitet og kva som bidrog til endringar, samt utvikle historisk empati.
 • Elevane skal kunne undre seg over, reflektere omkring og vurdere korleis kunnskap om samfunn før og no blir til.
 • I tillegg skal elevane kunne innhente og bruke informasjon frå ulike typar historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege kjelder for å kaste lys over forhold i ulike samfunn, til ulike tider, og i sitt eige liv.

Relevante kompetansemål samfunnsfag 7. trinn:

 • Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
 • Hvis du ser deg rundt i Gamlebyen i dag, klarer du å finne noen spor etter bygninger du tror er fra middelalderen? Du kan også gå deg en tur i området ved å bruke Google Earth.
 • Gå en runde rundt i den digitale middelalderbyen, og legg merke til forskjellene fra dagens samfunn. Hvilke teknologiske forskjeller legger du merke til mellom dagens samfunn og den digitale middelalderbyen?

Bruk følgende lenker for å gå til opplevelsen: