Oppgaver for VGS 3

Elevene skal utforske hvordan Oslo kan ha sett ut i middelalderen, og svare på spørsmål som både går direkte på den digitale rekonstruksjoen og som er mer generelt rettet mot norsk middelalder.

Kompetansemål VG3 studiespes.:

 • Identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske fremstillinger
 • Bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale

Religion og etikk VG3 (studiespes.):

 • Sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn
 • Gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen
 • Presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttrykk

Kompetansemål VG3 historie påbygg:

 • Finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske fremstillinger
 • Bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale
 • Forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn
 • Presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder
 • Gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater

Oppgaver VG3 studiespes.:

 • Gå en runde i den digitale middelalderbyen. Ta utgangspunkt i noe som er spesifikt knyttet til denne middelalderbyen på 1300-tallet, eller en mer generell historisk hendelse/utvikling i norsk middelalder (for eksempel: kirken i norsk middelalder, lovverk, yrkesliv, svartedøden). Bruk internett, bøker og eventuelt andre kilder, og lag en problemstilling. Lag en presentasjon på 5-10 minutter basert på denne problemstillingen.
 • Magnus Lagabøtes landslov var gjeldende lov på denne tiden. Ta utgangspunkt i et utdrag fra den moderniserte versjonen som ligger på Nasjonalbibliotekets nettside, og lag en presentasjon/skriv en tekst om forskjellene mellom disse lovene og moderne norske lover og normer.
 • Bruk internett og lærebøker, og finn ut av følgende spørsmål; når ble Norge et kristent land, og hvilken religion hadde nordmenn før dette? Hvilke sentrale likhetstrekk og ulikheter er det mulig å identifisere mellom disse religionene?

Oppgaver for VG3 påbygg:

 • Undersøk på internett og i læreboka, og finn ut av følgende spørsmål; når ble Norge et kristent land? Hvordan var maktforholdet mellom kirke og kongemakt gjennom middelalderen?
 • Gå en runde i den digitale middelalderbyen. Hvilke teknologiske og arkitektoniske forskjeller legger du merke til mellom dagens samfunn og den digitale middelalderbyen?
 • Oslo var en viktig handelsby i middelalderen. Undersøk på internett og finn ut hva som var de viktigste handelsvarene som gikk inn og ut av byen
 • Magnus Lagabøtes landslov var gjeldende lov på denne tiden. Ta utgangspunkt i et utdrag fra den moderniserte versjonen som ligger på Nasjonalbibliotekets sider, og lag en presentasjon/skriv en tekst om forskjellene mellom disse lovene og moderne norske lover

Bruk følgende lenker for å gå til opplevelsen: